Algemene voorwaarden

Hieronder vindt u de algemene voorwaarden van Conversal bvba.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door Conversal bvba, tenzij expliciet anders vermeld wordt in een schriftelijke overeenkomst. Door ondertekening van een overeenkomst of bestelbon verklaart elke wederpartij in te stemmen met deze leveringsvoorwaarden.

Deze voorwaarden zijn het laatst gewijzigd op vrijdag 30 september 2016..

1. Definities

 • 1.1. Website: een samenhangend geheel van digitale internetpagina's inclusief eventuele bijbehorende digitale afbeeldingen, scripts en databases.
 • 1.2. Onderhoud van een website: het door Conversal bvba inpassen van nieuwe door de opdrachtgever aangeleverde informatie (tekst & afbeeldingen) in de bestaande website van de opdrachtgever, ofwel het schrijven van nieuwe of veranderen van bestaande teksten in de bestaande website van de opdrachtgever.
 • 1.3. Webmarketing: het door Conversal bvba voeren van een campagne met als doel om de website van de opdrachtgever beter te laten scoren, dit kan zowel organisch als via advertenties.
 • 1.4. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Conversal bvba een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.

2. Toepasselijkheid

 • 2.1. Door ondertekening van een overeenkomst of bestelbon met Conversal bvba verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden van Conversal bvba en dat hij met deze leveringsvoorwaarden akkoord gaat.
 • 2.2. Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen mogelijk wanneer dit expliciet in een schriftelijke overeenkomst tussen de opdrachtgever en Conversal bvba opgenomen wordt.

3. Aanbieding en acceptatie

 • 3.1. Alle offertes en prijsopgaven door Conversal bvba zijn geheel vrijblijvend.
 • 3.2. Offertes en prijsopgaven door Conversal bvba blijven 30 dagen geldig, tenzij een andere termijn wordt vermeld door Conversal bvba Facturering geschiedt op basis van de bestelbon en eventueel bestelde of uitgevoerde meerwerken lopende de opdracht.
 • 3.3. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en Conversal bvba zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullend of gewijzigde overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.
 • 3.4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Conversal bvba niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 • 3.5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor de toekomstige opdrachten.
 • 3.6. De opdrachtgever erkent onderling e-mail of faxverkeer als wettelijk, geldig bewijsmiddel in toepassing van artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek.

4. Uitvoering van de overeenkomst

 • 4.1. Conversal bvba zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 • 4.2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Conversal bvba het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, al dan niet in onderaanneming.
 • 4.3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Conversal bvba aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig worden overgemaakt aan Conversal bvba. Indien deze benodigde gegevens niet tijdig aan Conversal bvba zijn verstrekt, heeft Conversal bvba het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Bij herhaaldelijk gebrek aan medewerking of bij herhaaldelijke vertraging door de opdrachtgever, heeft Conversal bvba het recht om de overeenkomst eenzijdig te verbreken en/of de eindfactuur op te stellen alvorens alle diensten zijn geleverd.
 • 4.4. Conversal bvba is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, te wijten aan door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Conversal bvba kenbaar behoorde te zijn.
 • 4.5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Conversal bvba de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 • 4.6. Indien door Conversal bvba of door opdrachtgever ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

5. Duur en beëindiging

 • 5.1. Ontwerpen, programmeren, (re)stylen
 • 5.1.1. Het ontwerpen, stylen, restylen of herwerken van een nieuwe website of andere computerprogramma's is een aannemingsovereenkomst die wordt uitgevoerd in regie. Werken waarvoor geen levertijd voorafgaandelijk is overeengekomen, worden uitgevoerd binnen een redelijke termijn, aan een uurtarief van vijfenvijftig (55,00) euro, behoudens andersluidende expliciete overeenkomst.
 • 5.1.2. De uitvoeringstermijn wordt opgeschort in de gevallen zoals bepaald in de artikelen 4.3, 6.2, 6.4, 7, en 9.
 • 5.1.3. De uitvoeringstermijn eindigt met de voorlopige oplevering, die stilzwijgend geschiedt ter gelegenheid van de publicatie op het internet.
 • 5.1.4. Na publicatie op het internet volgt een periode van acht dagen waarin de klant nog opmerkingen kan maken, waarna de website definitief wordt geacht te zijn opgeleverd.
 • 5.1.5. Een laattijdige betaling van één of meerdere facturen levert vanaf de achtste dag na ingebrekestelling grond op voor het desactiveren van de website en het verwijderen of overschrijven van de data, waarbij het factuurbedrag onverminderd verschuldigd zal zijn.
 • 5.2. Het hosten van een website & het beheer van domeinnamen
 • 5.2.1. Behoudens andersluidende overeenkomst worden alle hostingcontracten op jaarbasis aangegaan. Zij vangen aan van zodra de nodige ruimte is vrijgemaakt op één of meerdere servers, en worden behoudens opzegging ontvangen minstens één maand voor de vervaldag stilzwijgend verlengd voor een nieuwe periode van een jaar.
 • 5.2.2. Een laattijdige betaling van één of meerdere hostingfacturen levert vanaf de achtste dag na ingebrekestelling grond op voor het desactiveren van de website en het verwijderen of overschrijven van de data, waarbij het factuurbedrag onverminderd verschuldigd zal zijn.
 • 5.2.3. Tenzij expliciet overeengekomen staat de opdrachtgever zelf in voor de transfer van een website in geval van beëindiging van de hostingovereenkomst. Indien daarvoor de bijstand van Conversal bvba wordt gevraagd, zullen deze prestaties in regie worden aangerekend.
 • 5.3. Onderhoudscontracten
 • 5.3.1. Onderhoudscontracten vangen aan op de dag van de voorlopige oplevering zoals in 5.1.3. bepaald en worden voor onbepaalde duur aangegaan, behoudens andersluidende expliciete overeenkomst.
 • 5.3.2. Onderhoudscontracten van onbepaalde duur zijn te allen tijde opzegbaar mits een opzegtermijn van ten minste drie maanden.
 • 5.3.3. Een laattijdige betaling van één of meerdere facturen inzake onderhoud (die in beginsel per kwartaal verschuldigd zijn) levert vanaf de eerste dag na de vervaldag een schorsing op van het recht op onderhoudsprestaties, waarbij de resterende termijnen onverminderd verschuldigd zullen zijn.
 • 5.5. Algemeen
 • 5.5.1. Conversal bvba kan een overeenkomst met de opdrachtgever per direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Conversal bvba gesloten overeenkomsten inclusief de bijhorende leveringsvoorwaarden.
 • 5.5.2. Conversal bvba heeft het recht de overeenkomsten zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, uitstel van betaling of een concordaat heeft aangevraagd of verkregen of anderszins geheel of gedeeltelijk het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.

6. Modaliteiten van levering

 • 6.1. Conversal bvba gaat na ontvangst van de benodigde gegevens, teksten en/of beeldmateriaal zo spoedig mogelijk van start met het aanmaken van de overeengekomen producten en/of diensten en deelt de opdrachtgever de verwachte levertijd mee.
 • 6.2. Bij het ontwerpen van een nieuwe website maakt Conversal bvba eerst een (of meerdere) basisontwerp(en) en legt dit/deze ter goedkeuring voor aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde controleert dit ontwerp en geeft commentaar, opmerkingen of aanmerkingen zo spoedig mogelijk door aan Conversal bvba. Wanneer de opdrachtgever niet binnen een redelijke termijn reageert op het basisontwerp, gaat Conversal bvba ervan uit dat de opdrachtgever akkoord gaat met het basisontwerp. Na ontvangst van de reacties van de opdrachtgever op het basisontwerp of het binnen een redelijke termijn uitblijven van zulke reacties gaat Conversal bvba over tot het voltooien van de volledige website.
 • 6.3. Door Conversal bvba gemaakte websites worden indien gewenst digitaal aan de opdrachtgever verstrekt.
 • 6.4. Conversal bvba behoudt zich het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten totdat een eventueel overeengekomen voorschot betaald is.
 • 6.5. Tenzij expliciet schriftelijk anders bepaald geeft de opdrachtgever bij ondertekening van de bestelbon Conversal bvba expliciet de toestemming om de website op de servers van Conversal bvba te plaatsen. In het geval van een bestaande website garandeert hij/zij eveneens dat hij/zij hiervoor alle nodige gegevens zal en kan bezorgen.
 • 6.6. Conversal bvba zorgt er voor dat de website correct wordt weergegeven in de meest recente stabiele versie van de meest gebruikte browsers (Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox en Apple Safari) op dat moment. Conversal bvba is niet verantwoordelijk voor de mogelijk incorrecte weergave in oudere browserversies of browserversies die na de oplevering van de website zijn uitgebracht.

7. Overmacht

 • 7.1. Conversal bvba aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer Conversal bvba als gevolg van overmacht of vreemde oorzaak niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.
 • 7.2. In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal Conversal bvba alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer onderling overleg tussen de opdrachtgever en Conversal bvba geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door Conversal bvba tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

8. Prijzen

 • 8.1. Tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat, worden prijzen steeds exclusief BTW opgegeven.
 • 8.2. De opgegeven tarieven zijn in principe vast. Er is evenwel een aanpassing aan de levensduurte (=indexatie) mogelijk van zodra de oorspronkelijk overeengekomen prijs meer dan 1 jaar oud is, of een prijsaanpassing wanneer stijgende wisselkoersen of andere externe oorzaken de grondstoffen- software- of onderdelenprijzen met minstens 10% hebben doen stijgen.
 • 8.3. Andere tariefwijzigingen worden door Conversal bvba minimaal 1 maand van tevoren bekendgemaakt aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen vanaf het moment dat de aangepaste tarieven van kracht worden, maar enkel in het geval wanneer de tariefwijziging een prijsverhoging zou inhouden. Prijsverlagingen kunnen geen grond op beëindiging opleveren.

9. Betaling

 • 9.1. Vanaf het moment dat een overeenkomst wordt gesloten tussen de opdrachtgever en Conversal bvba en/of een bestelbon wordt getekend is de opdrachtgever betalingsplichtig.
 • 9.2. Alle facturen door Conversal bvba opgemaakt hebben een betalingstermijn van 15 dagen tenzij expliciet anders vermeld op de factuur.
 • 9.3. Bij een onderhoudsovereenkomst voor een website wordt door Conversal bvba aan de opdrachtgever elk kwartaal een factuur gestuurd. De opdrachtgever dient binnen 7 dagen na het verzenden van de factuur door Conversal bvba het verschuldigde bedrag te voldoen. De periode van onderhoud en de betalingstermijn kan in een andersluidende schriftelijke overeenkomst gewijzigd worden.
 • 9.4. Vanaf het moment dat de opdrachtgever de betalingstermijn overschrijdt, is hij in gebreke, zonder dat daartoe een aanmaning of ingebrekestelling nodig zou zijn, en is de opdrachtgever de officiële rentevoet verschuldigd inzake de wetgeving op de betalingsachterstand in handelstransacties aan Conversal bvba over het openstaande bedrag, met ingang van de vervaldag.
 • 9.5. Daarenboven is alsdan ofwel de werkelijke incassokost door de opdrachtgever verschuldigd, ofwel een schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag, met een forfaitair minimum van 200 euro en een maximum van 2000 euro per factuur, naar keuze van Conversal bvba.
 • 9.6. In dergelijke gevallen behoudt Conversal bvba zich het recht voor eventuele lopende werkzaamheden of geleverde diensten tijdelijk te staken, totdat de verschuldigde bedragen zijn ontvangen.
 • 9.7. Alle protesten inzake de geleverde of gefactureerde diensten dienen op straffe van verval binnen de acht dagen aangetekend worden toegezonden aan Conversal bvba.
 • 9.8. Opdrachtgever wordt pas eigenaar van of krijgt het gebruiksrecht op de geleverde goederen en/of diensten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen jegens Conversal bvba heeft voldaan.

10. Copyright

 • 10.1. Al het door Conversal bvba vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van Conversal bvba niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is.
 • 10.2. De eigendom van door Conversal bvba verstrekte ideeën, concepten of ontwerpen blijft volledig bij Conversal bvba, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kan Conversal bvba hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Conversal bvba gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.
 • 10.3. Conversal bvba behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 • 10.4. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, is het niet toegestaan om de verwijzing naar Conversal bvba of een andere verwijzing in die richting onderaan de websites of andere door Conversal bvba gecreëerde online pagina's te verwijderen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Conversal bvba gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.

11. Aansprakelijkheid

 • 11.1. Voor zover Conversal bvba bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop Conversal bvba weinig of geen invloed kan uitoefenen kan Conversal bvba op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met Conversal bvba of het verbreken ervan ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Conversal bvba.
 • 11.2. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Conversal bvba slechts aansprakelijk voor de vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van Conversal bvba voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
 • 11.3. De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden onderschept kan worden. Conversal bvba kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. De opdachtgever zal zich hiertegen zelf afdoende verzekeren, met afstand van verhaal jegens Conversal bvba en vrijwaring van deze laatste in hoofdsom, interesten en kosten.
 • 11.4. Conversal bvba is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website van de opdrachtgever is aangebracht.
 • 11.5. Conversal bvba is evenmin verantwoordelijk voor de links die op een website worden aangebracht. De opdrachtgever zal er zelf voor instaan dat hij de nodige toestemmingen en het recht heeft om links te plaatsen naar externe websites.
 • 11.6. De inhoud van de gegevensverspreiding en "publicatie blijft in alle gevallen de eigen verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. Conversal bvba wordt niet geacht deze te beperken of erop toe te zien, noch kan Conversal bvba aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de eigen publicatie. Alle nodige auteursrechten, vergoedingen, onkosten of boetes zijn ten laste van de opdrachtgever.
 • 11.7. De opdrachtgever zal Conversal bvba vrijwaren voor elke vordering in hoofdsom, interesten en kosten aangaande zaken waarvoor hij zelf moet instaan.

12. Coördinaten

 • 12.1. De opdrachtgever dient Conversal bvba terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in de opdrachtgever zijn gegevens.
 • 12.2. Dit geldt voor elke adreswijziging, wijziging in contactpersoon of bevoegde persoon, telefoon-, faxgegevens, emailadressen, domeinnamen, enz...
 • 12.3. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, is laatstgenoemde volledig aansprakelijk voor eventuele hierdoor veroorzaakte door Conversal bvba geleden schade.

13. Overdracht rechten en plichten

 • 13.1 Conversal bvba noch de opdrachtgever zijn gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiend uit gesloten overeenkomsten over te dragen aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

14. Diverse bepalingen

 • 14.1. Conversal bvba zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke verplichting toe bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijk informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan Conversal bvba.
 • 14.2. De identiteitsgegevens van de opdrachtgever worden bewaard in onze database, met het oog op intern gebruik. De opdrachtgever heeft steeds het recht schriftelijk wijziging of verwijdering te vragen van zijn gegevens.
 • 14.3. De opdrachtgever geeft door aanvaarding van deze voorwaarden de toestemming tot het gebruik en de mededeling van zijn identiteitsgegevens voor promotionele doeleinden. De opdrachtgever kan echter steeds schriftelijk wijziging of verwijdering vragen van zijn gegevens uit onze database.
 • 14.4. Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. Conversal bvba zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen.
 • 14.5. Conversal bvba is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

15. Geschillen en toepasselijk recht

 • 15.1. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Conversal bvba en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen op te maken.
 • 15.2. Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.
 • 15.3. In geval van geschillen omtrent de interpretatie, de toepasselijkheid, de beëindiging, de opzeg of de uitvoering van de overeenkomst, dan wel de inhoud van deze voorwaarden of enige andere hiermee gelieerde onderwerpen, met uitsluiting van de betaling van onbetwiste facturen, verbinden de partijen zich ertoe om vooraleer enige gerechtelijke actie te ondernemen, een beroep te doen op bemiddeling door een erkend bemiddelaar, en dit op straffe van onontvankelijkheid.
 • 15.4. Onverminderd bovenstaand gegeven, en voor alle andere kwesties, zullen alle geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeiend of daarmee verband houdend, bij de Belgische territoriaal bevoegde rechter te Dendermonde aanhangig worden gemaakt, die uitsluitend bevoegd is.
 • 15.5. Deze voorwaarden zijn onder voorbehoud van drukfouten.
 • 15.6. Van toepassing is steeds de laatste versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.

Laatste tweets van @Conversal